RODO W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  w Krośnie z siedzibą w Krośnie, przy ul. Tysiąclecia 7, 38 – 400 Krosno, zwany dalej „WORD
  w Krośnie”.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wordkrosno.pl lub tradycyjnie w formie pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia
  o wycofaniu zgody w sposób tradycyjny w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub na adres e – mail: sekretariat@wordkrosno.pl
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86.

 1. Pani /Pana dane osobowe pozyskiwane są:
 • bezpośrednio od Pani/Pana
 • z pobranego PKK.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy na podstawie:
 • 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2017.1260),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978
  z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.
  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

  (Dz. U. 2016.232),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.
  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016.231 z późn. zm.).
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. aktami normatywnymi jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w ust. 6.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 • upoważnionym pracownikom WORD w Krośnie,
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (zwanej dalej „PWPW S.A.”) na podstawie powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Teleinfomatycznego WORD,
 • Enterprise Services Polska Sp. z o.o. w związku z podpowierzeniem przetwarzania danych osobowych przez PWPW S.A.
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział Komunikacji, Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd Skarbowy, itp.)
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony:
 • przepisami prawa:
 • plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin są przechowywane przez okres 1 miesiąca,
 • protokoły egzaminów państwowych, w przypadku, gdy protokoły są
  w postaci papierowej są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie archiwizowane,
 • zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku, gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany zapis ten jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,
 • dokumentacja dotycząca złożonej skargi na przebieg egzaminu państwowego, przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 25 lat, na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 3/2010 Dyrektora WORD w Krośnie, uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 • opłaty za egzamin – 5 lat, na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 3/2010 Dyrektora WORD w Krośnie, uzgodnionej
  z Archiwum Państwowym oraz Zarządzenia Wewnętrznego nr 19/2017 w sprawie przedawnienia roszczeń i okresu przechowywania opłat egzaminacyjnych.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny w postaci dokumentacji papierowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 3. WORD w Krośnie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  w Krośnie z siedzibą w Krośnie, przy ul. Tysiąclecia 7, 38 – 400 Krosno, zwany dalej „WORD
  w Krośnie”.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wordkrosno.pl lub tradycyjnie w formie pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia
  o wycofaniu zgody w sposób tradycyjny w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub na adres email: sekretariat@wordkrosno.pl
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86.

 1. Pani /Pana dane osobowe pozyskiwane są:
 • bezpośrednio od Pani/Pana,
 • od instytucji lub firmy zgłaszającej Panią/Pana na szkolenie lub kurs.
 1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia lub kursu, organizowanego przez WORD w Krośnie na podstawie:
 • 6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust.1 lit. b RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust.1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017.1260),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz.U.2017.978
  z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • akty wykonawcze do ww. ustaw,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2018. 395
  z późn. zm.).
 1. Podanie danych osobowych (w zależności od rodzaju szkolenia lub kursu), w zakresie wymaganym ww. aktami normatywnymi jest obligatoryjne, a ich niepodanie skutkować będzie niemożnością przeprowadzenia szkolenia lub kursu.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
 • upoważnionym pracownikom WORD w Krośnie,
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (w przypadku kontroli),
 • wykładowcom prowadzącym szkolenie,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Cyfryzacji, itp.).
 1. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 3/2010 Dyrektora WORD w Krośnie, uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. WORD w Krośnie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.