Podstawa prawna:

-art. 17 ust. 6 a ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1897)

Opłata za szkolenia:

1000 zł. płatne w kasie WORD
lub na konto: Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000
tytuł wpłaty: imię i nazwisko - punkty karne
   Prosimy o dokonywanie wpłat 3 dni przed szkoleniem

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu,
- prawo jazdy i dowód osobisty,
- dowód wpłaty za szkolenie.

Warunki uczestnictwa:
• w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne,;
• ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1 roku od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy;
• odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6;
• w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy;Program szkolenia
Karta zgłoszenia + klauzula RODO