Ogłoszenie o planowanym postępowaniu na dostawę pojazdów

                                                     OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: planowanego postępowania na dostawę pojazdów do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kategorii „B”

 Wypełniając obowiązek z art. 53 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622), zgodnie z którym wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując dokumenty zamówienia lub powołując komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału
w postępowaniu, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że zamierza przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup pojazdów do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kategorii „B”

W związku z powyższym Dyrektor WORD w Krośnie zaprasza zainteresowanych przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców lub ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców do złożenia stosownych wniosków potwierdzających wolę wzięcia udziału w ww. postępowaniu.

Wniosek może zostać złożony w następujący sposób:

  1. osobiście w siedzibie WORD w Krośnie, lub
  2. drogą pocztową na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, ul. Tysiąclecia 7, 38-400 Krosno, lub
  3. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wordkrosno.pl

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby, która wniosku o udział w pracach dotyczących przygotowania ww. postępowania oraz nazwę i dane kontaktowe organizacji, którą reprezentuje.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do dnia 17.05.2024 r.