Deklaracja dostępności Wojewódzkiego  Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wordkrosno.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- załączniki w postaci skanów, dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

- filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących/głuchych,

- niedostępność może wynikać z faktu, że dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z WORD w Krośnie pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@wordkrosno.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 13 43 689 62

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej. 

 1. Dostępność architektoniczna
 2. Dostępność architektoniczna punktów obsługi klienta:
 3. Punktów przyjmowania zapisów na egzaminy,
 4. Sali egzaminacyjnej,
 5. Punktu kasowego,
 6. Punktów zapisywania na szkolenia,
 7. Sal szkoleniowych,
 8. Sekretariatu/Gabinetu Dyrektora Ośrodka
 9. Egzaminatora nadzorującego
 10. Dostępność architektoniczna toalet.
 11. Dostępność architektoniczna placu egzaminacyjnego.

Ad. 1

Budynek szkolno-administracyjny WORD w Krośnie został wybudowany          jako budynek jednopiętrowy w roku 2004 bez windy czy platformy wewnątrz budynku natomiast budynek Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ)       z salą szkoleniową został wybudowany jako budynek parterowy w roku 2017      i spełnia wszystkie wymogi dostępności. Sala egzaminacyjna do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy znajduje się na parterze budynku szkolno-administracyjnego i dostosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami (umożliwiono dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim). Budynek szkolno-administracyjny jest oznakowany, z łatwym dojazdem, wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, przed głównym wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia wymienione w p-ktach a, b, c, e znajdują się na parterze budynku szkolno-administracyjnego WORD w Krośnie, w hallu blisko głównego wejścia. Dostęp do tych miejsc (Biuro Obsługi Klienta, sala egzaminacyjna, punkt kasowy) możliwy jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, poprzez zapewnienie odpowiednio szerokiej wolnej od przeszkód trasy przejazdu. Bezpośrednio przed stanowiskami Biura Obsługi Klienta znajduje się przestrzeń poczekalni ze stolikami i miejscami siedzącymi umożliwiająca dojazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do stolika. Pracownicy Działu Obsługi Klienta zostali uwrażliwieni na odpowiedni kontakt z osobami    o szczególnych potrzebach.

Zapisy na kursy/szkolenia organizowane przez WORD w Krośnie odbywają się głównie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Z uwagi na to, że Wydział Szkoleń i BRD ( pkt d)  usytuowany jest na I piętrze budynku -w przypadku klienta o szczególnych potrzebach wymagającym pomocy osoby trzeciej pracownik odpowiedzialny za organizację kursów/szkoleń załatwi wszystkie formalności na parterze budynku bez konieczności udania się osoby niepełnosprawnej na I piętro a następnie taka osoba uczestnicząca   w kursie/szkoleniu może liczyć na pomoc pracowników. Sale szkoleniowe są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Sekretariat, gabinet Dyrektora oraz biuro Egzaminatora Nadzorującego (pomieszczenia wymienione w p-ktach f i g), znajdują się na I piętrze budynku szkolno-administracyjnego.    W celu uzyskania informacji/załatwienia sprawy/rozmowy z Dyrektorem Ośrodka lub Egzaminatorem Nadzorującym jest możliwy kontakt droga telefoniczną lub elektroniczną a w przypadku konieczności rozmowy bezpośredniej    pracownik sekretariatu, Dyrektor Egzaminator Nadzorujący udają się na parter celem bezpośredniego kontaktu z klientem o szczególnych potrzebach.

Ad.2

W budynku szkolno-administracyjnym WORD w Krośnie, w hallu blisko Biura Obsługi Klienta oraz w budynku ODTJ znajdują się toalety dostępne                   i przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, do których możliwy jest dojazd wózkiem inwalidzkim.

Ad.3

Plac manewrowy WORD w Krośnie przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  – dalej „rozporządzenie”, zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynku szkolno-administracyjnego,  w którym znajduje się poczekalnia dla osób oczekujących dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami podlega obowiązkowemu badaniu lekarskiemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lekarz uprawniony do przeprowadzenia badań lekarskich wydaje orzeczenie lekarskie, dopuszczające lub mogące zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia w zakresie pojazdów, którymi może kierować osoba badana. określa wyposażenie, oznakowanie i przystosowanie pojazdów, a także specjalne wymagania wobec osoby kierującej pojazdem. 

Osoba niepełnosprawna może przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia i indywidualnych potrzeb, np.:

 • pojazdem z modyfikacją w układzie hamulcowym (np. pedał hamulca pod lewą stopą, ręcznie sterowany hamulec roboczy, automatyczna skrzynia biegów)
 • pojazdem z modyfikacją sprzęgła (np. sprzęgło automatyczne)
 • pojazdem z modyfikacją przyspieszenia (np. przyspieszenie sterowane ręcznie, gałka na kierownicy)

Z opłaty za cześć praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osoby niepełnoprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osobę niepełnosprawną w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się przystosowanym pojazdem zapewnionym przez osobę egzaminowaną (art. 56 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami).

Na wniosek osoby uprawnionej - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  – Ośrodek zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, stwarzając możliwość pomocy osobie uprawnionej podczas egzaminu  (art. 56 ust. 7-8ustawy jw.).

Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy jest przeprowadzana z wykorzystaniem   systemu teleinformatycznego, który umożliwia przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego –tłumacza migowego dla osób głuchoniemych.   

Osobie niepełnosprawnej mającej niedowład kończyn górnych lub dolnych podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego polegającego na sprzęganie lub rozprzęganiu  pojazdu z przyczepą  wydłuża się czas na jego realizację przy sprzęganiu o 15 minut, przy rozprzęganiu o 20 minut.

Ponadto:

 1. Pracownik sekretariatu i pracownik ochrony WORD w Krośnie w każdym przypadku klienta o szczególnych potrzebach wymagającym pomocy osoby trzeciej udzielą wsparcia w zakresie, pomocy w ustaleniu komórki właściwej w sprawie czy kontaktu      z odpowiednim pracownikiem WORD.
 2. Jest możliwość wejścia do budynku szkolno-administracyjnego WORD z psem przewodnikiem bez konieczności uprzedzenia.
 3. Stanowiska pracy osób z niepełnosprawnością dostosowywano do potrzeb pracowników.